Sztuka negocjacji w Katowicach

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny Kurs Sztuka negocjacji  rozpoczynający się w lutym 2012.

Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Rekrutacja na kurs trwa od 16 stycznia 2012 r.

Warsztaty odbędą się w dniach 6 – 9 lutego w godzinach 15.00 do 20.55

Limit przyjęć wynosi 20 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz

i przesłać faksem pod numer: fax 32 258 27 06 lub mailem na adres: m.mos@wsptwp.eu .

Dokumenty można też składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przy ulicy Katowickiej 27.

Więcej  informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3513740 lub 22 4031803

Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym treningu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.