Warsztat aktywne poszukiwanie pracy

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny WARSZTAT AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY rozpoczynający się w listopadzie br.

Kurs skierowany jest do osób spoza Uczelni, pracujących zawodowo w różnych sektorach, nieaktywnych zawodowo, a w szczególności do  osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Przygotowane dla nich działania pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji miękkich.

Program kursu dostępny jest tutaj.

Rekrutacja na kurs trwa od 23 listopada do 2 grudnia 2009r. Zajęcia będą się odbywały w dniach: 7 grudnia – 10 grudnia 2009 r. Limit przyjęć wynosi 17 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach, powinny wypełnić kwestionariusz przesłać go faksem na numer faksu: (0-22) 668 86 28 lub mailem na adres k.cieslak@wsptwp.eu. Kwestionariusze można też składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie przy ulicy Urbanistów 3, tel. 022 822 96 23 w. 228. Do każdego kwestionariusza prosimy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Po zakończonym warsztatu każdy słuchacz otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach i zakres nabytych kompetencji.

Kurs jest organizowany w ramach Projektu „Kreatywny Humanista”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.