Zapytanie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

opracowanie, na podstawie wyników badań oraz danych dostarczonych przez Zamawiającego, raportu końcowego wraz z prezentacją wyników ewaluacji projektu „Kreatywny Humanista”  współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.

Termin składania ofert upływa  10.04.2012r. o godzinie 15.00.
Oferty należy wysyłać na adres e-mail: r.bogacki@wsptwp.eu

 

Specyfikacja zamówienia 

1. Zamawiający:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

2. Forma postępowania:
Zapytanie ofertowe

3. Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:

opracowanie, na podstawie wyników badań oraz danych dostarczonych przez Zamawiającego, raportu końcowego wraz z prezentacją wyników ewaluacji projektu „Kreatywny Humanista”  współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.

Długość raportu – poza aneksami – nie powinna przekroczyć 60 stron, zaś prezentacja wyników będzie liczyć minimum 20 slajdów.

 

Informacje na temat projektu

BENEFICJENT Wyższa Szkoła Pedagogiczna   TWP
TYTUŁ PROJEKTU KREATYWNY   HUMANISTA
TERMIN REALIZACJI 1.09.2009 –   30.04.2012
MIEJSCE   REALIZACJI oddziały Wyższej   Szkoły Pedagogicznej – Warszawa, Szczecin, Lublin, Olsztyn, Człuchów,   Katowice

 

 

 

Przewidywana struktura raportu końcowego

 • Streszczenie   raportu wraz z wypunktowaniem kluczowych wniosków z badania oraz   najważniejszych rekomendacji
 • Spis   treści
 • Wprowadzenie   wraz z krótkim przedstawieniem przedmiotu badania i opisem okoliczności   towarzyszących badaniu
 • Główne   założenia i cele badania
 • Struktura   badania i kryteria ewaluacyjne
 • Opis   zastosowanej metodologii wraz z opisem koncepcji badania i oceną wykorzystanych   metod badawczych
 • Opis   wyników badania wraz z ich analizą i interpretacją – rozdziały analityczne   będą zawierały podsumowania i wnioski cząstkowe
  •   Stopień  osiągnięcia zakładanych celów na poziomie   rezultatów miękkich i twardych
  •   Czynniki przyczyniające się do   osiągania założonych rezultatów oraz czynniki utrud-niające ten proces
  •   Zwiększenie potencjału dydaktycznego   uczelni
  •   W jakim stopniu cele i realizacja   projektu odpowiadają problemom związanym
   z istniejącymi lukami kompetencyjnymi beneficjentów ostatecznych projektu?
  •   Opis zmian, które zaszły w   uczestnikach projektu (na poziomie wiedzy, umiejętności, zmiany  postaw)
  •   Formy wsparcia, narzędzia oraz   instrumenty projektu
  •   Mocne i słabe strony projektu
  •   Wnioski i rekomendacje
  •   Aneksy (lista dokumentów   wykorzystanych przy ewaluacji, zastosowane narzędzia badawcze itp.)

4. Termin składania ofert:
Oferty będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 10.04.2012r. o godzinie 15.00.
Oferty należy wysyłać na adres e-mail: r.bogacki@wsptwp.eu

5. Oferta:
Oferta powinna zostać złożona wg wzoru (zał.1)

6. Zasady udzielenia zamówienia:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.  Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:   cena 100%

7. Inne informacje:
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Osoba kontaktowa:
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres r.bogacki@wsptwp.eu