Program

Program i zakres działań

programAbsolwenci kierunków humanistycznych często nie widzą dla siebie możliwości samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Tymczasem rynek profesjonalnych usług społecznych rozwija się i potrzebuje specjalistów. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zapoczątkowała proces aktywizacji młodych ludzi, zachęcając ich do zakładania działalności gospodarczej. Od roku akademickiego 2009/210 Uczelnia postanowiła realizować działania inicjujące przedsiębiorczość akademicką wśród studentów.

Działania zaplanowane w ramach projektu „Kreatywny Humanista”

Szkolenia dla kadry dydaktycznej

Wykładowcy WSP TWP w Warszawie odbędą szkolenia przygotowujące ich do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości. Dzięki profesjonalnym szkoleniom opracowanym przez specjalistów z dziedziny przedsiębiorczości 30 osób z kadry akademickiej będzie mogło przygotowywać studentów do  lepszego funkcjonowania na rynku pracy oraz podejmowania działań zmierzających do samozatrudnienia. Zajęcia ze studentami będą odbywały się na podstawie programu zajęć |z przedsiębiorczości ułożonego przez przeszkoloną kadrę akademicką.

Partnerem  Projektu  w obszarze szkoleń dla kadry uczelni jest Akademia Leona Koźmińskiego.

Kursy i warsztaty dla każdego

W ramach projektu „Kreatywny Humanista” przeprowadzone zostaną 32 kursy dla osób spoza społeczności akademickiej. Zaplanowane działania będą prowadziły do wzmocnienia postawy przedsiębiorczości. Uczestnicy uzyskają merytoryczną wiedzę, przygotowującą do podejmowania samodzielnych inicjatyw, takich jak zakładanie własnej firmy, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej, itp.

Począwszy od grudnia 2009, co miesiąc, będą odbywały się dwa kursy (w okresie wakacyjnym, po jednym kursie w miesiącu).

Zajęcia z przedsiębiorczości dla studentów

Studenci WSP TWP w Warszawie wezmą udział w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości, według programu opracowanego przez kadrę uczelni. Wybrane zajęcia będą prowadzone przez zaproszonych przez władze uczelni gości, praktyków, przedstawicieli różnych sektorów (biznesu, samorządów lokalnych, fundacji, itp.), którzy przedstawią praktyczne aspekty prowadzenia działalności oraz wskażą kluczowe kompetencje niezbędne w ich otoczeniu biznesowym. Dodatkową atrakcją będzie także wykład w języku angielskim przeprowadzony przez wybitnego naukowca z zakresu przedsiębiorczości. Ponadto zakupione zostaną materiały dydaktyczne dla studentów i fachowa literatura dotycząca zarządzania
i przedsiębiorczości do biblioteki uczelni, dzięki czemu studenci będą mieli możliwość samodzielnego poszerzania wiedzy zdobytej na zajęciach.

Promocja przedsiębiorczości

Ostatnim etapem kończącym realizację projektu będzie konferencja podsumowująca zrealizowane działania. Na zakończenie projektu uczelnia wyda również prospekt promujący przedsiębiorczość. Znajdą się w nim niezbędne informacje dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też społecznej.  Ponadto informator będzie zawierał podsumowanie Projektu i rezultatów jakie udało się osiągnąć. Będzie on upowszechniany poprzez Akademickie Biuro Karier oraz podczas konferencji podsumowującej Projekt.

Ramowy harmonogram Projektu.